بهانه...

بهانه...

دلت که آرام نباشد...

خنده و مسخره بازی هایت که هیچ

بیخیالی هایت هم دردی دوا نمی کند.

کافی ست بهانه اش جور شود...

آن وقت دیگر گریه امانت نمی دهد...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

[ناراحت]